ALTABIZKARKO KANTUA

 


 

 

 

 

ALTABIZKARKO KANTUA

 

I

Oihu bat aditua izan da

Eskualdunen mendien artetik,

Eta etxeko jaunak bere atearen aitzinean xutik,

ideki tu beharriak eta erran du:

" Nor da hor? Zer nahi daute?"

Eta xakurra, bere nausiaren oinetan lo zegoena

Altxatu da eta karrasiz

Altabizkarren inguruak bete ditu.

 

A cry has been heard

In the Basque mountains,

And the master of the house, standing up at the door says:

ďWho is there? What do they want?Ē

And the dog stands up and its barks

Are heard around the mountains.

 


II

IbaŮetaren lepoan harrabots

Bat agertzen da,

Hurbiltzen da, arrokak ezker eta eskuin jotzen dituelarik;

Hori da hurrundik heldu den armada baten burrunba.

Mendien kopetetarik guriek errespuesta eman diote;

Berek duten seinua adierazi dute,

Ta etxeko jaunak bere dardak zorrozten tu.

 

Around Ibanetaís gorge

A noise is heard

It comes closer, hitting the rocks left and right;

Thatís the clamor of an army that comes from far away.

From the top of the mountains ours have answered;

Responding with their own signal

And the master of the house sharpens his arrows.


III

Heldu dira! Heldu dira! Zer lantzazko sasia!

Nola zer nahi kolorezko banderak

Heien erdian agertzen diren!

Zer zimiztak atheratzen diren heien armetarik! (bis)

Zenbat dira? Haurra, kontatzak ongi.

Bat, biga, hirur, laur, bortz, sei, zazpi, zortzi, bederatzi

Hamar, hameka, hamabi, hamairur, hamalaur, hamabortz, hamasei,

Hamazazpi, hemezortzi, hemeretzi, hogoi.

 

 

They come! They come! So many spears!

In the middle of their troops

Every color is in their flags!

Lightning come out their weapons

How many are they? Kid, count them right.

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,

Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen,

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty.

 


IV

Hogoi eta milaka oraino.

Heien kontatzea denboraren galtzea liteke.

Hurbil ditzagun gure beso zailak,

Errotik athera ditzagun arroka horiek.

Botha dezagun mendiaren patarra behera.

Heien buruen gaineraino;

Leher ditzagun, herioz jo ditzagun.

 

Twenty and there are thousands to arrive.

It would be a waste of time to count them

Letís put together our worked arms,

Letís get pull those rocks from the earth

Letís throw them down the hill

To their heads,

Letís explode them, letís hit them until they die.

 

V

Zer nahi zuten gure mendietarik

Norteko gizon horiek?

Zertako jin dira guro bakearen nahastera?

Jinkoak mendiak egin dituanean,

Gizonek ez pasatzea nahi izan du.

Bainan arrokak biribilkolika erortzen dira,

Tropak lehertzen dituzte.

Odola xurrutan badoa, haragi puskak dardaran daude.

Oh! Zenbat hezur karraskatuak! Zer odolezko itsasoa!

 

What did they want from our mountains

These northern men?

Why did they come here to disturbed our peace?

When god has made the mountains,

He/she want people not to pass by.

But the rocks fall spinning down,

They smash the troops.

Blood escapes in torrents, pieces of meat shake

Oh, how many broken bones! What an ocean of blood!

 

VI

Eskapa! Eskapa! Indar ata zaldi dituzuenak.

Eskapa hadi, Karlomano errege, hiru luma

beltzekin ata hire kapa gorriarekin;

hire hiloba maitea, Errolan zangarra, hantxet hila dago;

bere zangartasuna beretzako ez du izan.

Eta orain, Euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek.

Jauts ghiten fite, igor ditzaugun gure dardak

eskapatzen direnen kontra.

 

Escape! Escape! If you have strength and a horse.

Escape, king Charlemagne, with three black feathers

And your red coat;

Your beloved nephew, the brave Roland, he is dead.

He hasnít had bravery for himself

And now, euskaldunak, letís leave those rocks,

Letís go down fast, letís bring our arrows

To shoot them against the ones that escape.


VII

Badoazi! Badoazi! Non da bada lantzazko sasi hura?

Non dira heien erdian ageri ziren zernahi

Kolorezko bandera hek.

Ez da gehiago zimiztarik ateratzen heien

Arma odolez betetarik. (bis)

Zenbat dira? Haurra, kontatzak ongi.

Hogoi, hemeretzi, hemezortzi, hamazazpi, hamasei, hamabortz,

Hamalaur, hamairur, hamabi, hameka, hamar, bederatzi,

Zortzi, zazpi, sei, bortz, laur, hirur, biga, bat.

 

They are leaving, they are leaving! Where is the one who had the spear?

Where are the flags they were holding between them?

There is no more lightning coming out

From their weapons covered in blood.

How many are they? Kid, count them right.

Twenty, nineteen, eighteen, seventeen, sixteen, fifteen,

Fourteen, thirteen, twelve, eleven, ten, nine,

Eight, seven, six, five, four, three, two, one.

 


VIII

Bat! Ez da bihirik agertzen gehiago.

Akabo da. Etxeko jauna, joaiten ahal zira zure xakurrarekin.

Zure emaztearen eta zure haurren besarkatzera.

Zurer darden garbitzera ata altxatzera, zure turutakin

Eta gero heien gainean etzatera eta lo itera

Gabaz, arranoak joanen dira haragi puska lehertu horien jatera.

Eta hezur horiek oro xurituko dira eternitatean.

 

One! There is not more alive.

Itís finished. Master of the house, you can go with your dogs

To kiss your wife and kids.

To collect and clean your arrows,

And then sleep on top of them.

At night time, eagles will go to eat those pieces of meat.

And all those bones will bleach in eternity.